Verslag Algemene Ledenvergadering Het Haagsche Huis 4 december 2019

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Het Haagsche Huis 

opgesteld door de secretaris 

d.d. 4 december 2019 

te Carlton Beach Hotel, Gevers Deynootweg 201, Den Haag 

 

Aanwezig: 

Harm Teuben (voorzitter), Rob Timmers (penningmeester), Ann de Boer (PR), Janneke de Boer, 

Marianne van Golverdinge, Kees Bruin, Sabine Hinlopen (secretaris), Joris Janssen, 

Piet Spaans, Mariëlle Verbeek, Janneke de Graaff, Karin Oudshoorn 

Afwezig: 

Robbert Boonk, (mb) Henry Oen (zb), Henriëtte Hoevers (mb) 

 

Algemene Ledenvergadering d.d. 4 december 2019 Het Haagsche Huis 

1. Voorzitter 

a. Opening ALV om 08.20 uur 

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden welkom. 

b. Huishoudelijke mededelingen 

Er zijn geen huishoudelijke mededelingen. 

c. Notulen vorig ALV d.d 7 november 2018 

De notulen worden zonder aanvullende opmerkingen unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden. 

2. Penningmeester 

a. Evaluatie financieel jaar; 

De penningmeester deelt mede dat het financieel jaar nog niet is afgesloten. De cijfers zal hij begin 2020 aanleveren. Wel deelt hij mede dat alle facturen tot december 2019 zijn betaald en er een positief saldo is van € 1.760,83. Er komen nog wel facturen (over december) van het Carlton Beach Hotel, website- en bankkosten over 2019. 

We hopen af te kunnen sluiten met een positief saldo van € 1.400.= maar daar gaan nog wel de dinerkosten van 9 december van af. 

b. Kascommissie / Decharge verlenen HHH-bestuur. 

De Kascommissie (Kees Bruin en Karin Oudshoorn) verklaren dat de penningmeester Rob Timmers de administratie goed op orde heeft en alle vragen van de kascommissie naar tevredenheid heeft kunnen beantwoorden. 

De kascommissie stelt voor om penningmeester Rob Timmers en het bestuur voorlopig decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid t/m december 2019. In januari 2020 worden de definitieve cijfers over het gehele jaar 2019 aangeleverd, waarna de kascommissie ze in februari opnieuw zal beoordelen. 

Voor 2020 is unaniem besloten dat Karin Oudshoorn als penningmeester zal worden aangesteld. Janneke de Graaff zal in ieder geval in de kas commissie plaats nemen. Uiteraard zoeken we daarvoor nog een tweede persoon. De ontbijtkosten voor 2020 zijn € 15.= pp en minimaal 10 personen. De vergadering besluit daarop voor voorlopige decharge. 

3. Aandachtsgebieden 

1. Algemene stand qua leden 

Hoe gaan we verder met nog 7 leden? 

Het voorstel is om met een plan van aanpak te komen. Als we op tijd de datum en tijd doorgeven kunnen we daarover in alle rust brainstormen op het kantoor bij Janneke de Graaff. Er is al een mail gestuurd door Karin Oudshoorn met wat puntjes om over na te denken. We moeten brainstormen hoe we nieuwe leden kunnen werven en op welke manier, misschien via social media. Mengeling van verschillende leeftijdsgroepen van ondernemers werkt prima. 

De kennis van acquisitie van Joris Janssen van livePT is misschien ook een manier. 

Ook is het goed om 2x per jaar een bepaald onderwerp onder de loep te nemen en daarvoor een spreker uit te nodigen. Ook moeten er visitekaartje komen. 

Ook zou het een idee zijn om via de KvK leden te werven, uiteindelijk is de KvK het startpunt van jonge ondernemers. Kijken hoe we daar een ingang kunnen krijgen. 

Aftredende leden: 

 Sabine Hinlopen(secretariaat) 

 Rob Timmers (penningmeester) 

 Ann de Boer (PR) (wil nog wel leden blijven werven) en A&N Vastgoed blijft nog wel lid misschien met een medewerker van het kantoor. 

 Marianne van Golverdinge (lid) 

 Kees de Bruin (lid) 

 Henriëtte Hoevers (lid) 

 Robert Boon (lid) 

2. Website en sociale media 

Hierover moeten we met z’n allen in de brainstormsessie over nadenken. Misschien toch meer doen via facebook (Janneke de Boer) 

4. Bestuur: Aftreden en opvolging 

De nieuwe penningmeester (Karin Oudshoorn) zal met ingang van 1 januari 2020 de taken overnemen. Er zal nog wel iemand moeten komen om de secretariaat functie van Sabine Hinlopen over te nemen. Ann de Boer trek zich terug als lid maar A&N blijft nog wel lid, misschien met een medewerker van kantoor die door An ingewerkt zal worden. 

Rob Timmers wordt opgevolgd door Karin Oudshoorn. 

5. Voorzitter 

Rondvraag met enige opmerkingen; 

– Carlton Beach vindt men oud-bollig 

– HHH moet zijn eigen identiteit behouden 

– Aftredende(oud) leden blijven op de mailinglijst staan 

– 9 december afsluitend diner bij Zarautz om 18.30 uur 

6. Afsluiting door de voorzitter. 

De voorzitter sluit de vergadering om 09.10 uur. 

Inmiddels is op 9 december tijdens het diner besloten de extra vergadering hoe we verder gaan (zie mail van Karin Oudshoorn) te houden bij Ann de Boer, zij zal voor een soepje zorgen. 

Datum maandag 13 januari 2020 om 18.30 uur 

Ann de Boer 

Scheveningseweg 367. Appartement bevindt zich aan de achterzijde van de blibliotheek. 

Auto: Betaald parkeren in de omgeving of in de parkeergarage Badhuisstraat (onder Hoogvliet). Openbaar vervoer: bus 22 en bus 61 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *